ตัววิ่ง

••• ยินดีเข้าสู่บล็อกของนางสาวกิรวรรณ ได้เลยค่ะ•••

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ตัวชี้วัดวิชาภาษาไทย


                                                                            ตัวชี้วัด

๑.อ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองให้ถูกต้อง และเหมาะสม

๒.ตีความแปลความและขยายความที่อ่าน

๓.วิเคราะห์วิจารณาเรื่องที่อ่านฟืเเ

๔.ประเมินค่าเรื่องที่อ่านและนำมาใช้ในชีวิตจริง

๕. แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง และแสดงความคิดเห็นใหม่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

๖.ตอบคำถามเรื่องที่อ่าน

๗. มีมารยาทในการอ่าน

๘.เขียนสื่อสารได้ถูกต้อง ตามรูปแบบและใช้ภาษาได้ถูกต้อง

๙. เขียนเรียงความได้

๑๐. เขียนย่อความได้

๑๑.ประเมินงานเขียนของผู้อื่นและนำมาพัฒนางานเขียนของตน

๑๒.ผลิตงานเขียนของตนเอง ในรูปแบบต่างๆ

๑๓.เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงได้ถูกต้อง

๑๔.บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาตนเองได้

๑๕.มีมารยาทในการเขียน

๑๖.ประเมินเรื่องที่ฟังและดูแล้วนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

๑๗.มีวิจารณาญาณในที่เลือกและดู

๑๘.มีมารยาทในการฟังและการดูและการพูด

๑๙. พูดในโอกาสต่างๆ

๒๐.แต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสม

๒๑.วิเคราะห์ทัศนะของภาษาต่างประเทศได้

๒๒.อธิบายวิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษาไทยได้

๒๓.วิเคราห์ประเมินการใช้ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๒๔.วิเคาระห์วิจารณาวรรณคดีวรรณกรรมหลักตามวิจารญาณเบื้องต้นได้

๒๕.วิเคาระห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงการเรียนรู้ต่อประวัติศาสตร์

๒๖. ประเมินคุณค่าด้านวัฒนธรรมได้

๒๗.สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีวรรณกรรมและนำไปประยุกต์ใช้จริงได้

๒๘.ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานที่มีคุณค่าและนำไปใช้อ้างอิงได้

โคลงสี่สุภาพ


ตัวอย่างของโคลงสี่สุภาพในจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี ที่มีไม้เอกไม้โทตรงตามบังคับ๏ เสียงลือเสียงเล่าอ้าง               อันใด พี่เอย


เสียงย่อมยอยศใคร                          ทั่วหล้า


สองเขือพี่หลับใหล                           ลืมตื่น ฤๅพี่


สองพี่คิดเองอ้า                               อย่าได้ถามเผือ


       ลิลิตพระลอ                                      อ่านเพิ่ม >>คลิก<<
                         

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


              มงคลสูตรคำฉันท์  เป็นวรรณคดี  คำสอน  ผลงานพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงนำหลักธรรมที่เป็นพระคาถาบาลีจากพระไตรปิฏกตั้งแล้วแปลถอดความเป็นคำประพันธ์ที่ไพเราะ  มีความงดงามทั้งด้านเสียงและความหมาย  สามารถจดจำได้ง่าย  มงคลสูตรคำฉันท์นี้จะเกิดแต่ตัวเราเองได้ก็ต้องเป็นผลมาจากการประพฤติปฏิบัติดีของตนเองเท่านั้น  หาได้มาจากปัจจัยอื่นเลย
                   

 อ่านเพิ่ม >>click<<